Zpráva o činnosti Cechu za uplynulé období

Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2020.

 

Ke konci roku 2020 bylo v Cechu MVE registrováno 218  členů. To představuje 294 výroben MVE o celkovém výkonu 76 MW a roční výrobě 308 GWh elektrické modré energie. Naše výroba ušetří vypuštění cca 155  tis.tun CO2 do ovzduší.

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

I pro činnost Cechu byly podmínky roku 2020 vzhledem k pandemickým opatřením státu výrazně omezující. Činnost se z přímých jednání přesunula do virtuálního prostoru telekonferencí, emailových komunikací a podobně. V zásadě je ale nutno konstatovat, že až na výjimky náš obor touto pandemií postižen nebyl.

Zástupci Cechu MVE se během roku 2020 věnovali především těmto základním problémům provozu MVE:

 • délka provozní podpory především pro MVE uvedené do provozu před 1. 1. 2006,
 • připravované kontroly tak zvané překompenzace, jinými slovy nalezení cesty k udržení stávajících podmínek, nebo podmínek stávajícím se podobajících a to v oblasti provozní podpory – její výše i formy,
 • jednání s obchodníkem silové energie EON a dalšími potenciálními odběrateli námi vyrobené elektřiny, které vyústilo k doporučení návratu členů Cechu k EONu. Projednání detailů stávajícího smluvního vztahu smluvního modelu na rok 2021 a případné další.

   

  Dále se vedení Cechu soustředilo na podporu Komory OZE ve všech koncepčních krocích vedoucích k posílení role OZE v ČR a především k odvrácení všech legislativních hrozeb pro naše podnikání. Tyto hrozby jsou především v připravovaných novelách zákona 165/2012 o POZE, v novele Energetického zákona a novele Vodního zákona.

   

  Novým tématem je hledání optimální možnosti využití Modernizačního Fondu pro financování rozvoje oboru obnovitelných zdrojů energie vč. výstavby a rekonstrukcí MVE. Jedná se o velký objem zdrojů z úrovně Evropské Unie.

   

  Při hledání možností pro prodloužení provozní podpory pro MVE uvedené do provozu před 1. 1. 2006 jsme identifikovali neprůchodnost legislativních řešení a všem členům, kterých se to týká, jsme museli doporučit realizaci rekonstrukce dle stávajících pravidel. V souvislosti s pandemickou situací kolem Covidu-19 byl termín pro provedení rekonstrukcí prodloužen o rok do 31. 12. 2021.

   

  S tím souviselo také pokračování výrazné aktivity členů vedení Cechu vedoucí k prosazení stávajících pravidel pro připojení rekonstruovaných MVE zpět do distribuční sítě. Toto se z velké části podařilo.

   

  Ve spolupráci mezi spolky, které zájmy provozovatelů MVE zastupují, jsme se soustředili na koordinaci práce s AVOZE reprezentované JUDr. Krušinou a Ing. Motlíkem. V současné době je hlavním tématem této spolupráce prosazení takových úprav TEP (technicko-ekonomických parametrů rozhodných pro výpočet výše a délky poskytování provozní podpory), které by znamenaly zvýšení podpory odpovídající všeobecné inflaci i ponechání dlouhodobé její stability.

   

  Se SPVEZ jsme koordinovali především snahy o ponechání §12 novelizovaného Vodního zákona v dříve platném znění a zabránit tak snahám MŽp významně pootevřít dveře k možným úpravám našich stávajících vodoprávních rozhodnutí. To se podařilo a novela změnu neobsahuje.

   

  Aktuálně jsou tedy nejvážnějšími tématy:

 • dosažení pokud možno přijatelných podmínek pro kontroly překompenzace,
 • udržení stávajících podmínek pro naše podnikání v oblasti vodoprávní,
 • prosazení přijatelného přístupu distribučních společností při připojování rekonstruovaných MVE,
 • dosažení co možná nejpříznivějšího přístupu státu k hospodaření se státními pozemky v tocích řek a potoků a jejich bezprostřední blízkosti,
 • vyjednání maximálně příznivých cen i dalších podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE sdružených v Cechu,
 • nalezení možností pro rozvoj čisté elektromobility. Zde jak v oblasti investičních dotací a podmínek jejich poskytování, tak i například v možnosti nezapočítávat energii vyrobenou v MVE a spotřebovanou napájením elektromobilů do 20% hranice pro zařazení výrobny do 2. kategorie,
 • prosazení co nejpříznivějších hodnot TEP pro projednávání s ERÚ,
 • maximalizace možnosti využití prostředků z Modernizačního Fondu pro rozvoj sektoru OZE vč. MVE.

   

  Miroslav Tůma

  Ing. Vladimír Zachoval

  Daniel Grössl-Halík

  Jakub Helus

   

  27. ledna 2021


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>