Vybrané novinky v energetice

Vybrané novinky v energetice

 Dne 5. června 2015 byla ve Sbírce listin zveřejněna novela energetického zákona.[1] Převážná část novely nabyla účinnosti již 1. ledna 2016. Další změny nabudou účinnosti postupně, a to 1. srpna 2017 a dále pak 1. ledna 2018 a 2019. Účelem novely je zejména transpozice a adaptace příslušné legislativy Evropské unie,[2] provedení úprav souvisejících s implementací občanského zákoníku[3] a zákona o obchodních korporacích[4] a upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností těchto účastníků.[5] Jelikož je novela značně rozsáhlá, cílem tohoto příspěvku je představit pouze nejpodstatnější změny, které novela přináší.

Výpočet poplatku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů

Nejvýznamnější novinkou je změna způsobu výpočtu poplatku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Na hladině nízkého napětí, k níž jsou připojeny zejména domácnosti a maloodběratelé, se tento poplatek již nebude vypočítávat podle množství dodané a spotřebované elektřiny, ale ze součinu velikosti jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy stanovené Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“) v jednotce Kč/A/měsíc.[6] Maximální platba za tento poplatek je však „zastropována“ součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny.

Provoz tzv. mikrozdrojů do 10 kW

Další důležitá novinka se týká tzv. mikrozdrojů, tj. zdrojů elektřiny do maximálního instalovaného výkonu 10 kW (např. domácích fotovoltaických elektráren). Od 1. ledna 2016 již není k výrobě elektřiny z takového mikrozdroje zapotřebí licence od ERÚ.[7] Podmínkou však je, že mikrozdroj musí být určen pouze pro vlastní spotřebu zákazníka.

K provozu mikrozdroje je zapotřebí jeho propojení s distribuční soustavou na základě uzavřené smlouvy o připojení.[8] V tomto směru došlo také k administrativnímu zjednodušení procesu propojení. K žádosti o propojení nového mikrozdroje postačí připojit technickou zprávu, výkresovou dokumentaci, zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.[9]

V souvislosti s mikrozdroji byla v mezidobí přijata také novela zákona o daních z příjmů.[10] Od 1. června 2016 jsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná ERÚ (tj. právě z provozu mikrozdrojů), zařazeny do ostatních příjmů, které, pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč, jsou od daně z příjmu osvobozeny.[11]

Licence

V souvislosti s licencemi odpadá omezení odpovědných zástupců, kteří nově mohou vykonávat funkci odpovědného zástupce i pro více držitelů licence. Dle důvodové zprávy k novele „
praxe ukázala, že není nutné, aby funkci odpovědného zástupce vykonávala osoba pouze pro jednoho držitele licence. V některých případech je naopak vhodné a možné, aby tato osoba byla odpovědným zástupcem pro více držitelů licencí.“

Prodloužena byla také lhůta pro sdělení o pokračování v licencované činnosti v případě smrti držitele licence adresované ERÚ, a to z 1 na 3 měsíce ode dne smrti držitele licence.[12] Doplněno bylo též ustanovení o pokračování v licencované činnosti při přeměnách právnických osob. Při přeměně může právní nástupce či právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí ERÚ za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti ERÚ a současně mu předloží žádost o udělení licence.[13]

Větší ochrana zákazníka

Držitel licence má nově kromě povinnosti uveřejnit zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu nejpozději 30 dnů před dnem jejich účinnosti také povinnost v této lhůtě změny svým zákazníkům oznámit. Není-li způsob oznámení sjednán ve smlouvě, je povinen tak učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem.[14] Pokud k takové změně v minulosti došlo, měl zákazník právo od smlouvy odstoupit. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy zůstává zachováno, avšak nově toto právo nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy.[15]

V případě smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence při změně dodavatele má spotřebitel možnost vypovědět smlouvu (bez ohledu na to, zda byla uzavřena na dobu určitou či neurčitou) do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu, a to bez jakékoli sankce. V této 15denní lhůtě postačí, pokud spotřebitel odešle výpověď držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi držiteli licence. V případě pochybností je na držiteli licence, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo jeho obchodní prostory.

Organizace Energetického regulačního úřadu

S účinností od 1. srpna 2017 dojde ke změně v organizaci ERÚ. V čele ERÚ již nebude stát předseda Energetického regulačního úřadu, který je v jeho čele a řídí jej, a bude zrušena i funkce místopředsedů, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé odborné sekce.  Nově bude zřízena pětičlenná Rada ERÚ (dále jen „
Rada“). Členové Rady stejně jako její předseda, který řídí činnost Rady, budou jmenováni a odvoláváni vládou na návrh ministra průmyslu a obchodu. Jejich funkční období bude 5 let, přičemž každý rok bude jmenován jeden člen Rady.

Podmínkou pro jmenování člena Rady do funkce bude mimo jiné též skutečnost, že tento musí být uznávanou a zkušenou osobností v oboru energetiky. Tuto podmínku současný předseda ERÚ splňovat nemusí.

Rada bude rozhodovat hlasováním, přičemž každý člen bude mít jeden hlas. Rozhodnutí Rady bude přijato, pokud pro něj budou hlasovat alespoň 3 její členové. Rada, stejně jako současný předseda ERÚ, bude plnit funkci druhostupňového orgánu při podání odvolání proti rozhodnutí ERÚ.

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>