Výzva k ERÚ – Společné stanovisko Komory OZE a Cechu MVE

Originál zde :  KomoraOZE_pripominky CR_5-2016

 

Komora obnovitelných zdrojů energie

Sněmovní 174/7, 118 01 Praha www.komoraoze.cz

Česká republika IČ: 00753700

DIČ: CZ00753700

info@komoraoze.cz

 

Energetický regulační úřad

Masarykovo nám. 5

586 01 Jihlava

poze@eru.cz

podatelna@eru.cz

 

 Nesouhlasné stanovisko a výzva k vydanému cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017

 Vážení,

 dne 29.9.2016 zveřejnil Energetický regulační cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017.

 Níže si vám dovolujeme zaslat nesouhlasné stanovisko a výzvu, jež předkládáme společně s našimi členy, oborovými asociacemi jednotlivých obnovitelných zdrojů: Cech aplikovaných fotovoltaických technologií – CAFT, Cech provozovatelů malých vodních elektráren – Cech MVE, Česká geotermální asociace – ČGTA, Česká společnost pro větrnou energii – ČSVE, České sdružení pro biomasu – CZ Biom, Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie – AVOZE.

 Shora uvedeným cenovým rozhodnutím je stanovena podpora pro podporované zdroje uvedené do provozu v letech 2013 – 2015, pro malé vodní elektrárny a bioplynové stanice uvedené do provozu po 1. lednu 2016 a pro tzv. reziduální projekty podle přechodného ustanovení zákona č. 310/2013 Sb.

 ERÚ nestanovil podporu pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu do konce roku 2012, podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů podle § 24 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích a podporu KVET.

 Sektor obnovitelných (podporovaných) zdrojů energie se proto i v letošním roce z důvodů postupu ERÚ nachází ve stavu právní nejistoty. Ve stavu právní nejistoty, jež zcela nepřípustně vyvolává státní orgán. Stejně jako loni ERÚ argumentuje, že podporu nemůže stanovit pro zdroje, pro něž nebyla jakožto veřejná podpora schválena Evropskou komisí a odvolává se v této souvislosti na § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb.

 Komora OZE zdůrazňuje a to opětovně, že podpora poskytovaná zdrojům uvedeným do provozu před účinností zákona č. 165/2012 Sb. není „zamyšleným opatřením“ ve smyslu čl 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie, na nějž chybně odkazuje ERÚ. Tato podpora byla poskytována podle zákona č. 108/2005 Sb. a nyní je poskytována podle zákona č. 165/2012 Sb. Jako taková může být podle čl. 108 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské Unie šetřena Komisí, nicméně členským státům není v tomto případě evropským právem uložena povinnost přestat podporu vyplácet. Tuto povinnost by musela rozhodnutím uložit Komise a ta tak neučinila.

 ERÚ ovšem dále málo pochopitelně pomíjí dosavadní přístup Komise k podpoře obnovitelných (podporovaných) zdrojů energie v České republice. Komise schválila režim podpory pro zdroje uvedené do provozu v letech 2013 – 2015 oznámením SA.35177 (2014/NN), režim podpory pro elektřinu z malých vodních elektráren oznámením SA.43182 (2015/N) a režim podpory pro provozní podporu bioplynovým stanicím do 500 kW oznámením SA.43451 (2015/N). Komise nikdy nezpochybnila žádným svým rozhodnutím nebo vyjádřením systém podpory pro zdroje uvedené do provozu před 1.1.2013. Pro tyto zdroje nelze ze strany Komise očekávat excesivní rozhodnutí o pozastavení vyplácení podpory. Všechny dosavadní kroky Komise směřují k tomu, že konstatuje slučitelnost českého systému podpory obnovitelných zdrojů nastaveného zákonem č. 180/2005 Sb. s vnitřním trhem EU a soulad s pravidly o poskytování veřejné podpory.

Smlouva o fungování Evropské Unie a ani prováděcí předpisy ke Smlouvě nebrání ERÚ, aby stanovil podporu pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před 1.1.2013. Naopak máme za to, že v případě, že neexistuje rozhodnutí Komise o zrušení podpory, postupoval ERÚ v rozporu s § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. a čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie, když nestanovil podporu pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před 1.1.2013. O neslučitelnosti jakékoliv veřejné podpory s pravidly vnitřního trhu EU může rozhodnout pouze Komise.

Komora OZE vyzývá Energetický regulační úřad, aby bezodkladně vydal změnu Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2016 ze dne 26.9.2016, ve kterém stanoví podporu i pro zdroje uvedené do provozu před 1.1.2013.

 

V úctě,

Štěpán Chalupa

předseda Komory OZE

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>