Členská schůze 2024 – Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2023.

Ke konci roku 2023 členové organizovaní v Cechu provozují 308 MVE o celkovém výkonu 75 MW a roční výrobě 301 218 944 kWh (301 GWh) modré elektrické energie.

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni především prostřednictvím cechovní emailové komunikace.

Zástupci Cechu MVE se během roku 2023 věnovali především těmto základním problémům provozu MVE:

 • Podpora provozovatelů, kterých se v roce 2023 týkala kontrola překompenzace. Proběhl seminář organizovaný v poradenské firmě Ernst a Young i přímá metodická pomoc jednotlivým členům.
 • Důležitá byla jednání se stávajícím obchodníkem silové energie EON. V současné složité situaci s neodhadnutelným vývojem cen elektrické energie výbor projednal a nabídl členům konzervativní variantu výkupu námi vyrobené energie pro rok 2025. Podařilo se nabídnout průměrový kontrakt, kde je základní období rozhodné pro výpočet ceny silové energie shodné s obdobím, které bude pro výpočet provozní podpory formou ročního zeleného bonusu používat ERÚ (1-6/2024). Zároveň byla s touto nabídkou pro členy Cechu ponechána možnost zvolit jiný způsob prodeje, s nadějí na možnou vyšší cenu, ovšem s vyšší mírou rizika. Tak je možnost s přijetím vyššího rizika výsledného propadu ceny dosáhnout i na její zvýšení. Po zvážení všech aspektů pak drtivá většina velká část členů Cechu zvolila nabídnutý konzervativní model, kdy je pro výpočet ceny zvoleno rozhodné období shodné s ERÚ.  Zároveň byla do poslední chvíle poskytována podpora těm členům, kteří se rozhodli nechat uzavření kontraktu na rok 2024 na konec roku. Vývoj cen na trhu pak většinu z nich donutil k přechodu na Výkupní ceny.
 • Legislativní aktivity byly vyvíjeny převážně cestou Komory obnovitelných zdrojů s přesvědčením, že spojením síly všech obnovitelných zdrojů jsou naše snahy na tomto poli podstatně efektivnější. Pro efektivitu je důležité, že se v komoře obnovitelných zdrojů podařilo vytvořit profesionální zázemí pro oblasti legislativy, dotací i mediální podpory. Významné je především to, že se náš zájem uplatňuje již v procesu přípravy nových norem a ne až při jejich projednávání v připomínkových mezirezortních řízeních a při schvalování v parlamentu ČR. Do legislativní činnosti patří i pokračující aktivita našich zástupců v komisi pro PPDS (podmínky připojování k distribuční soustavě). O všech legislativních krocích jsme průběžně informovali cestou emailové korespondence všem členům Cechu. Tento informační servis zahrnuje jak prvotní návrhy, průběh legislativního procesu, tak i výsledky až po odkazy na sbírku zákonů.
 • Velmi důležitým momentem pro rozvoj našeho oboru je ustanovení přijaté na úrovni Evropské komise (RED III), které stanoví, že budování a provoz obnovitelných zdrojů energie je až do doby dosažení uhlíkové neutrality PŘEVAŽUJÍCÍM VEŘEJNÝM ZÁJMEM. Tzn. i nad zájmy ochrany přírody. V té souvislosti je také pro nás přínosné, že presidentem asociace obnovitelných zdrojů při Evropské komisi EREF je pan Martin Bursík, takto zároveň i seniorní poradce naší Komory OZE. Díky tomu máme kontakt a přístup k procesu tvorby legislativy na úrovni EU.

   

  Ve spolupráci mezi spolky, které zájmy provozovatelů MVE zastupují, pokračujeme ve spolupráci a koordinaci práce s AVOZE reprezentované JUDr. Krušinou a Ing. Motlíkem

   

  Stabilně jsou pro nás nejvážnějšími tématy:

   

 • udržení příznivých podmínek pro naše podnikání v legislativní oblasti (tvorba zákonů a vyhlášek), oblasti tvorby cen (ERÚ), agendy správní a vodoprávní, i orgánů ochrany přírody.
 • prosazení a udržení přijatelného přístupu distribučních společností při připojování nových i rekonstruovaných MVE,
 • výhledově dosažení co možná nejpříznivějšího přístupu státu k hospodaření se státními pozemky v tocích řek a potoků a jejich bezprostřední blízkosti,
 • vyjednání maximálně příznivých cen i dalších podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE sdružených v Cechu,
 • nalezení možností pro co nejefektivnější využití námi vyrobené energie, nalezení a nabídnutí možných alternativ k nejobvyklejšímu užití – dodávce do sítě,
 • prosazení co nejpříznivějších podmínek pro získávání investičních dotací při výstavbě nebo rekonstrukci MVE. Zde je a bude nejobtížnější překonat stále sílící odpor k budování, modernizování i provozu MVE ze strany určité části Ministerstva životního prostředí,
 • pokud možno bezproblémový průběh kontrol překompenzace
 • metodická, konzultační a poradenská činnost pro členy Cechu MVE

   

  Ing. Vladimír Zachoval

  Ing. Jakub Helus

  Daniel Grössl-Halík

  Miroslav Tůma

   

  7. února 2024


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>