Členská schůze – Návrh koncepce a cílů pro rok 2024

Návrh koncepce Cechu a jeho cílů pro rok 2024.

Dle stanov jsou cíle činnosti Cechu následující:

 1. Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.
 2. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren. Prosazování principu převažujícího veřejného zájmu.
 3. Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie pro členy sdružení.
 4. Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny.
 5. Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny.
 6. Zajištění administrativního fungování spolku. 

  V jednotlivých oblastech by měl Cech v tomto roce pokračovat v aktivitě a zvládnout následující:

  Ad 1. Legislativa: Cíle jsou obdobné, jako v minulých letech:

  1. Dosáhnout na pokud možno co nejpříznivější výsledky kontrol překompenzace.
  2. V rámci úprav příslušných zákonů i podzákonných norem (LEX OZE 1 a 2) sledujících zrychlení rozvoje OZE prosazovat rozšíření možností budování nových MVE a veškeré možnosti efektivnějšího využití vyrobené energie.
  3. V rámci strategie Komory OZE na roky 21-31 prosazovat zlepšení podmínek pro využití dostupných a dosud nevyužitých lokalit pro instalace nových MVE. K tomu pak v rámci legislativního procesu vyvíjet tlak na komplexní řešení možnosti využití státních pozemků nutných pro výstavbu nových MVE a to vč. nových jezových objektů (povinný odkup, věcná břemena apod.). Vzorem může být povinnost státu nechat pro energetické využití své jezy k dispozici zdarma…
  4. Chránit zájmy provozovatelů MVE při novelizacích stávajících vyhlášek a nových předpisech v oblasti zůstatkových průtoků.
  5. Všestranně podporovat aktivity Komory OZE, které vedou k ochraně zájmů provozovatelů MVE na národní i evropské úrovni.
  6. Konkrétně chceme dosáhnout na použitelné právní shrnutí skutečnosti, že budování a provoz OZE je PŘEVAŽUJÍCÍM VEŘEJNÝM ZÁJMEM.

K tomu:

 • Po široké diskuzi uvnitř i vně Cechu nadále formulovat jasná stanovisko k aktuálním legislativním aktivitám.
 • Aktivizovat veškeré členstvo k podpoře našeho stanoviska na všech relevantních místech, u poslanců a senátorů i na relevantních místech orgánů státní správy.
 • V případě potřeby angažovat profesionální právní a další odbornou pomoc pro obhajobu našich zájmů.
 • Aktivně se účastnit legislativních aktivit především cestou Komory OZE. Využívat naše členství v KOZE když členové vedení KOZE jsou zváni za členy pracovních skupin při tvorbě a přípravě legislativních opatření na ministerstvech (ještě před připomínkovým procesem). Jsou také zváni do výborů PS při projednávání příslušných zákonů. Tam kde se pak jedná o VKP  – veřejný konzultační proces (TEP – technicko-ekonomické parametry rozhodné pro výpočet provozních podpor, cenová rozhodnutí apod.) tam se zapojuje KOZE přímo svými připomínkami.
 •  (Úpravy TEP – technicko-ekonomických parametrů rozhodných pro výpočet výše a doby poskytování provozní podpory, úpravy PPDS – podmínky připojení k distribuční soustavě apod..)
 • V případě potřeby spolupracovat se všemi ostatními spolky obhajujícími zájmy provozovatelů MVE. Především pokračovat v koordinaci postupu ve věcech legislativních tak, aby pokud možno nedocházelo k protisměrným a tak i kontraproduktivním snahám před poslanci, senátory i veškerými dotčenými orgány státní správy.

Ad 2. Popularizace a media.

 • Využít a pokud možno pravidelně využívat veškeré možnosti ze strany všech členů Cechu k popularizaci Malých vodních elektráren především v celostátních médiích.
 • Stále aktuálně provozovat webové stránky Cechu.
 • Spolupracovat na zlepšení mediálního obrazu MVE se všemi spolky a organizacemi sdružujícími Obnovitelné zdroje energie, zvláště pak s Komorou OZE. Zajistit důslednou ochranu našich zájmů v rámci veškerých „komorových“ mediálních výstupů.
 • Bránit se neférovým útokům především ze stran některých ekologických aktivistů, rybářských spolků a spolků zastupujících rekreační plavbu.

Ad 3. Prodej elektřiny.

 • Vyhledávat a projednávat možnosti maximalizace realizačních cen za vyrobenou elektrickou energii.
 • Trvale projednávat co nejrychlejší zapojení nových členů Cechu do nejlepších podmínek prodeje vyrobené energie platných pro stávající členy.

Ad 4. Výstavba a provoz – metodika a poradenství.

 • Metodickou podporu zajišťovat především udržováním stálé možnosti široké internetové diskuze prostřednictvím emailové komunikace.
 • Pomoc a podporu realizovat i postupnou aktualizací a obsahovou úplností webové stránky Cechu.

Ad 5. Efektivní využití vlastní vyrobené energie.

 • V internetové diskuzi a na webu zveřejňovat veškeré postřehy i zkušenosti členů Cechu s alternativami efektivního využití vyrobené energie. Účastnit se aktivit Komory OZE v těchto oblastech a vyhledávat zde příležitosti pro využití energie vyrobené v našich MVE vč. příslušných dotací mířících aktuálně do oblasti čisté energetiky jak z národní, tak i evropské úrovně. (Jako příklad lze aktuálně uvést snahy o podporu „čisté“ elektromobility, možnosti sdílení vyrobené energie v rámci energetických společenství či „aktivních zákazníků“.)

Ad 6. Administrativní zajištění činnosti Cechu

Ke splnění uvedených cílů bude výbor Cechu zajišťovat veškeré činnosti spojené s jeho řádným fungováním (úhrady výdajů, výběr příspěvků, nezbytné účetnictví a výkaznictví) a veškeré činnosti dané stanovami směřující k udržování členské základny.

 

Ad 7. Navýšení členského příspěvku v Komoře obnovitelných zdrojů

Navýšení členského příspěvku v Komoře obnovitelných zdrojů  vychází z požadavku Komory. Toto navýšení bylo zdůvodněno a podrobně vysvětleno na jednání předsednictva Komory. Navýšení doporučujeme schválit především z následujících důvodů:

 1. Příspěvek nebyl 6 let valorizován.
 2. Nároky na činnost Komory se každoročně zvyšují. Jedná se především o nutnou analytickou činnost, legislativní činnost a podporu zájmů provozu i rozvoje všech (tedy i MVE) obnovitelných zdrojů energie na národní i evropské úrovni. Konkrétní použití navýšených příspěvků se tedy předpokládá na personální posílení na analýzy a styk s médii (PR) a na valorizaci stávajících odměn.

 

Za výbor Cechu

Ing. Vladimír Zachoval, Ing. Jakub Helus, Daniel Grössl-Halík, Miroslav Tůma

7. února 2024


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>