Jak to bylo po pravdě

Vážení kolegové provozovatelé MVE a členové našeho Cechu!

Možná se k Vám donesla rozsáhlá a poněkud podrážděná reakce představitelů SPVEZ na celkem nevinnou poznámku o „ne úplně vhodné intervenci v Bruselu“, kterou přičinil pan Tůma při cechovně interní komunikaci o posledních krocích ERÚ. Protože zmíněná reakce je dle našeho mínění „ne zcela objektivní“ (tuším, že ani tato formulace neprojde bez povšimnutí) dovolujeme si podat níže uvedenou zprávu o některých krocích, které utvářely naší současnou právní situaci.

Před rokem 2013, za účinnosti zák. č. 180/2005 Sb., byla rekonstruovaná MVE (stejně jako ostatní OZE) považována za nově uvedenou do provozu z pohledu nové výše a doby poskytování podpory. To zákonodárci také zahrnuli do zákona č. 165/2012 Sb., který byl schválen v roce 2012 s účinností jako celku od 1. 1. 2013. V roce 2013 byl však hned na to schválen zákon č. 310/2013 Sb., kterým se zákon č. 165/2012 Sb. měnil. Při projednávání v poslanecké sněmovně bylo původně navrhováno plošné zastavení podpory pro všechny OZE vč. MVE. V jeho průběhu se ale nakonec podařilo prosadit výjimku z tohoto plošného zastavení podpory všem OZE a pro nové MVE byla provozní podpora nadále poskytována.

Zároveň však v zákoně zůstalo i dříve prosazené ustanovení, které říkalo, že u MVE se rekonstrukce nepovažuje za nové uvedení do provozu (u nás zažito jako tzv. „Urbanova výjimka“). Byli jsme v té chvíli šťastní, že se podařilo to hlavní – zachovat provozní podporu pro MVE. To druhé (časově první) ustanovení o rekonstrukci bylo již však nesmyslné a nadbytečné. Kvůli tomu bylo novelou z roku 2015 (zákon č. 131/2015 Sb.) odstraněno. To samo o sobě bylo logické a správné (bylo to součástí návrhu zákona předkládaného ministerstvem resp. Vládou do Poslanecké sněmovny), ovšem dále bylo ve Sněmovně doplněno problematické přechodné ustanovení stanovující, že MVE rekonstruované v období 2.10.2013 – 31.12.2015 se považují za uvedené do provozu dne 1.1.2016. Toto pro další problémy rekonstruovaných MVE zásadní přechodné ustanovení z roku 2015 nevzniklo jen z iniciativy Cechu MVE. U zrodu tohoto návrhu se sešli kompletní zástupci oboru včetně SPVEZ v čele s jeho tehdejším předsedou a právníkem JUDr. Vrbou. Výsledkem byl tedy text pozměňovacího návrhu, který aby, dle převládajícího názoru zúčastněných, měl naději na úspěch v legislativním procesu, nesměl nést prvky retroaktivity. A protože byl tento návrh sněmovnou skutečně přijat, dostalo se do platného zákona takto a s dobrým úmyslem ono posunutí doby připojení na 1.1.2016. Nikoho ze zúčastněných v té chvíli nenapadlo hledat v daném textu problém resp. hrozbu spojenou a možností striktního formalistického výkladu ve spojení s notifikací.

Důsledkem předmětného přechodného ustanovení a následně výkladového dopisu náměstka předsedkyně ERÚ, vznikla právní nejistota pro poskytovatele podpory OTE. Tomu nezbylo, než aby výplatu podpory pozastavil. Na dotčené MVE rekonstruované v daném období bylo (a stále ještě je) ze strany ERU a tudíž i OTE podle znění přechodného ustanovení nahlíženo, jako na uvedené do provozu 1.1.2016. To je fakt opírající se o znění zákona vyložené jediným k tomu ze zákona oprávněným orgánem státní správy a to ERÚ, bez ohledu na právní názory naše či kohokoliv jiného.

Situace tedy vygradovala v letošním roce nevyplácením podpory pro MVE rekonstruované 2013-15 a přeřazením těchto MVE do cenové kategorie uváděných do provozu v 2016 s nižší výkupní cenou, tedy zároveň i do kategorie, která pro zahájené podpory potřebovala dokončení probíhající notifikace.

Ve snaze o nápravu a po zjištění pozice OTE a ERÚ, existovalo několik možností, jak situaci řešit a napravit:

  1. Přesvědčit MPO a jeho prostřednictvím vládu, aby formou vládního nařízení přiměla ERÚ ke změně stanoviska. Víme však, že ERÚ nebralo dosud podobná vládní nařízení v potaz, s odůvodněním, že ERÚ je zcela nezávislý úřad.
  2. Iniciace změny příslušného zákona č. 165/2012 Sb. (resp. 131/2015 Sb.) tak, aby tato diskriminace byla odstraněna a bylo umožněno zpětné do vyplacení podpory – tedy s nápravou nespravedlnosti od jejího vzniku.
  3. Prosadit náš právní názor správním řízením a následnou soudní cestou a případný vyhraný spor použít jako argumentaci pro všeobecnou nápravu. (To, jak všichni doufáme, jako pojistka, pokud by se nepodařilo prosadit změnu zákona.)

Zároveň bylo samozřejmě důležité dokončit co nejrychleji notifikaci MVE 2016, aby bylo hlavně co nejdříve obnoveno vyplácení alespoň nějaké podpory.

Od počátku byl problém na pracovní úrovni konzultován s MPO. Probíhaly konzultace s Evropskou komisí. Ta vždy měla stejné stanovisko a to sdělovala nejen odpovědným orgánům ČR, zástupcům Komory OZE, ale i kolegům ze SPVEZ. Tedy, že z  pohledu EK se buď jedná o zdroje uvedené do provozu v roce 2016 a pak podléhají notifikačnímu řízení pro MVE 2016+, nebo se jedná o zdroje uvedené do provozu do 31.12.2015 a pak spadají pod již schválenou podporu prostřednictvím notifikačního rozhodnutí z roku 2014 pro OZE 2013-2015. A hlavně, že rozhodnutí o tom, do které kategorie jakýkoliv zdroj spadá je výlučné právo členského státu, tedy ČR.

V nastalé situaci při blokování podpory ze strany ERÚ (a v tom důsledku také ze strany OTE) byl zvolen postup dokončit co nejrychleji notifikaci (nejrychlejší cesta obnovení podpory – což se od 1.10.2016 stalo) a zároveň postup cestou iniciace změny zákona (viz výše bod 2.) tak, aby byla nespravedlnost napravena. Spuštění legislativního procesu bylo  pozdrženo tak, aby nebyla ohrožena probíhající notifikace.

Přesvědčování ERÚ ze strany MPO, nebo celé vlády jsme od počátku považovali vzhledem k vyjádřením předsedkyně ERÚ za neperspektivní.

Tento pospaný postup jsme cestou Komory OZE konzultovali s MPO, od začátku i nyní ho podporujeme, a to proto, že jsme ho pokládali a pokládáme za nejefektivnější, což ostatně dokládá i fakt, že je skutečnými událostmi naplňován – podpora je již obnovena a novela zákona napravující chybu a umožnění do vyplacení podpory bude, věříme, brzy schválena.

Zde je na místě uvést, že vzhledem k popsanému postupu MPO v této věci bylo velmi nešťastné obvinění ministerstva ze strany SPVEZ, kdy osočili v tisku MPO jako odpovědné za „hrozící zdražení povrchové vody“. Následovala ostrá reakce MPO, která je k vidění na internetových stránkách MPO. Takový postup zdárnému napravení situace s aktivní účastí MPO určitě pomoci nemohl. Naštěstí takový přístup způsobil např. jen to, že ministr Mládek odeslal delegaci SPVEZ tzv. „……do Bruselu“.

Tuto cestu kolegové ze SPVEZ skutečně vykonali. Bohužel bez předchozí konzultace s ostatními zaangažovanými spolky v oboru, ve kterých převažovalo již v té době vědomí, že problém je nutné řešit na národní úrovni a především „z gruntu“, tedy jedinou „čistou“ cestou, tedy změnou zákona. Velké nebezpečí intervence SPVEZ v Bruselu spočívalo v tom, že v Evropské komisi byl v té chvíli naplno rozjet notifikační proces nejen MVE 2016+ ale i a hlavně OZE 2006-2012, na kterém závisel osud nás všech – celého oboru a jehož osud visel na poměrně tenkých nitkách. Reálně hrozilo, pokud by bruselští úředníci uznali, že se jedná o „problém“ např. chystané změny notifikovaného zákona, že by zastavili či přerušili proces notifikace. Tudíž bychom byli všichni „v háji“, neb doma se čekalo na notifikační rozhodnutí s tím, že jinak ERÚ nevypíše podporu na rok 2017. V tomto smyslu zástupci Cechu i Komory OZE emisary SPVEZ v den odjezdu i varovali a žádali o opatrnost.  S radostí jsme pak uvítali prozíravost delegace, že při jednání plánovanou změnu zákona nezmínili a ještě jednou za to uctivě děkujeme. Bylo štěstím, že bruselští úředníci vyhodnotili žádost SPVEZ jako nepatřičnou a odkázali se na již vydanou notifikaci pro zdroje 2013+ s tím, že podle jejich názoru do toho rekonstruované MVE 2013-15 patří, tak co se chce….? S dovětkem, že problém je nutné řešit na národní úrovni, ostatně nic nového, jak již zmíněno výše.

Zhruba v půlce letošního roku se sešli zástupci SPVEZ, Povodí a Cechu MVE, aby situaci vyhodnotili a dohodli se na dalším postupu.

Představitelé SPVEZ dále trvali na lobbingu směrem k MPO s cílem následně cestou vládního nařízení přimět ERÚ k obnovení a doplacení výplaty pozastavených provozních podpor.

Cech MVE + Komora OZE dále považovali za vhodné řešení co nejrychlejší dokončení notifikace MVE 2016+ a iniciaci návrhu na změnu zákona. Pro návrh změny zákona jsme našli podporu u paní senátorky Seitlové, se kterou byla celá věc řešena již od jarních měsíců.

Paní senátorka Seitlová pak k projednání finálního textu přizvala i zástupce SPVEZ. Tento v souladu se SPVEZ zvolenou „vládní“ cestou nejprve požadoval odsunutí prací na novele až po jednání vlády, kde očekával usnesení, které povede k obrácení dosavadního postupu ERÚ. Na další kolo dorazili zástupci SPVEZ v jiném složení a navrhli některé nezásadní dílčí úpravy. Původní návrh nezajišťoval dvojí vyplácení podpory, jak dnes SPVEZ tvrdí! Byl formulován legislativními odborníky a byl zcela funkční.

Následně, především díky aktivitě paní senátorky Seitlové, dalších senátorů a práci Komory OZE, byl návrh změny zákona senátem schválen a je nyní již projednáván v poslanecké sněmovně. MPO a vláda s ním věcně souhlasí, ale z důvodu předložení alternativního řešení formou vládního návrhu vyjádřila neutrální stanovisko.  Vládní alternativní návrh řeší situaci věcně zcela totožně, ale upravenou legislativní technikou a ten je nyní schválen vládou. Jsme v situaci, že zákonodárci mají volbu mezi dvěma věcně stejnými návrhy a dotčení provozovatelé tak mají dobrou šanci na brzké dovyplacení přerušené podpory.

Naděje na úspěch způsobem prosazovaným SPVEZ pomocí vládního nařízení skončila usnesením vlády z listopadu, kdy vláda bere na vědomí situaci a konstatuje, že náprava má být sjednána změnou zákona.

Věříme, že  jeden z návrhů bude schválen a spravedlnosti i zdravému rozumu bude učiněno za dost!

                Chápeme, že výše uvedený text není vlastně dnes už nijak zvlášť důležitý a rozhodně se nechceme stát pobočkou Saturninovy (a dědečkovy) společnosti pro uvádění věcí na pravou míru, ale když ono to člověku nedá …..

 

V. Zachoval, M. Tůma

21. prosince 2016

 


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>