Koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2016

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2016.

Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující:

 1. Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.
 2. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren.
 3. Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie pro členy sdružení.
 4. Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny.
 5. Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny.

   

  V jednotlivých oblastech by měl Cech v tomto roce pokračovat v aktivitě a zvládnout následující:

  Ad 1. Legislativa: Cíle jsou stejné, jako v minulých letech. Nejnovější výzvy jsou:

  1. Uvolnění provozní podpory (zelený bonus, resp. výkupní cena) pro MVE rekonstruované v období od října 2013 do konce roku 2015 a pro nové instalace připojované po 1.1.2016. Dosáhnout co nejrychleji na doplacení nyní zadržovaných podpor a to nejpozději bezprostředně po notifikaci zákona 165/2012 Sb. ze strany EK.
  2. Pokud možno eliminovat nesmyslné kontroly „překompenzace“ u jednotlivých MVE.
  3. Odolat tlakům MZe na zpoplatnění odběru povrchových vod a zamezit likvidačním praktikám podniků povodí ve věci pronájmů a věcných břemen na pozemcích státu (plány povodí, novela vodního zákona, …)
  4. Chránit zájmy provozovatelů MVE při novelizacích stávajících vyhlášek a nových předpisech v oblasti zůstatkových průtoků.

    

   K tomu:

 • Po široké diskuzi uvnitř i vně Cechu nadále formulovat jasná stanovisko k aktuálním legislativním aktivitám.
 • Aktivizovat veškeré členstvo k podpoře našeho stanoviska na všech relevantních místech, především u poslanců a senátorů.
 • V případě potřeby angažovat profesionální právní a lobistickou pomoc pro obhajobu našich zájmů.
 • Pokračovat v představování Cechu ve všech relevantních státních úřadech i souvisejících nevládních organizacích (MPO, ERÚ, OTE, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, …. i Komora obnovitelných zdrojů, SPVEZ, Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ….).
 • Aktivně se účastnit legislativních aktivit organizovaných komorou OZE a v případě nalezení vyvážené a účelné pozice MVE v rámci ostatních obnovitelných zdrojů do komory vstoupit.
 • Spolupracovat se všemi ostatními spolky obhajujícími zájmy provozovatelů MVE (např. sdružovat finanční prostředky na zajištění právní pomoci v legislativním procesu).

 

 

Ad 2. Popularizace a media.

 • Využít a pokud možno pravidelně využívat veškeré možnosti ze strany všech členů Cechu k popularizaci Malých vodních elektráren především v celostátních médiích.
 • Vytvořit a stále aktuálně provozovat webové stránky Cechu.
 • Spolupracovat na zlepšení mediálního obrazu MVE se všemi spolky a organizacemi sdružujícími Obnovitelné zdroje energie, zvláště pak s komorou OZE. V případě vstupu zajistit důslednou ochranu našich zájmů v rámci veškerých „komorových“ mediálních výstupů.

 

Ad 3. Prodej elektřiny.

 • I přes uzavření tříletých smluv pro roky 2016, 2017 a 2018 neustále vyhledávat a projednávat možnosti maximalizace realizačních cen za vyrobenou elektrickou energii a to jak se stávajícím partnerem (E. ON Energie, a.s.), tak i s alternativními možnostmi.
 • Trvale projednávat co nejrychlejší zapojení nových členů Cechu do nejlepších podmínek prodeje vyrobené energie platných pro stávající členy.

 

Ad 4. Výstavba a provoz – metodika a poradenství.

 • Metodickou podporu zajišťovat především udržováním stálé možnosti široké internetové diskuze prostřednictvím emailové komunikace.
 • Pomoc a podporu realizovat i postupnou aktualizací a obsahovou úplností webové stránky Cechu.
 • V případě potřeby minimálně zprostředkovávat kvalitní právní pomoc členům v nouzi.

 

Ad 5. Efektivní využití vlastní vyrobené energie.

 • V internetové diskuzi a na webu zveřejňovat veškeré postřehy i zkušenosti členů Cech s alternativami efektivního využití vyrobené energie.

 

Ke splnění uvedených cílů bude výbor Cechu zajišťovat veškeré činnosti spojené s jeho řádným fungováním (úhrady výdajů, výběr příspěvků, nezbytné účetnictví a výkaznictví) a veškeré činnosti dané stanovami směřující k udržování členské základny.

 

Za výbor Cechu

Ing. Vladimír Zachoval


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>