Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2020.

Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující:

1. Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.

2. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren.

3. Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie pro členy sdružení.

4. Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny.

5. Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny.

 

V jednotlivých oblastech by měl Cech v tomto roce pokračovat v aktivitě a zvládnout následující:

Ad 1. Legislativa: Cíle jsou stejné, jako v minulých letech. Nejnovější výzvy jsou:

1.1 Dosáhnout na pokud možno co nejpříznivější podmínky kontrol překompenzace a jejich důsledků. Novela Zák 165/2012 Sb.

1.2 Nadále odolávat tlakům MZe na zpoplatnění energetického využití povrchových vod a zamezit likvidačním praktikám podniků povodí ve věci pronájmů a věcných břemen na pozemcích státu (plány povodí, novela vodního zákona, …)

1.3 Chránit zájmy provozovatelů MVE při novelizacích stávajících vyhlášek a nových předpisech v oblasti zůstatkových průtoků.

1.4 Všestranně podporovat aktivity Komory OZE, které vedou k ochraně zájmů provozovatelů MVE na národní i evropské úrovni.

K tomu:

- Po široké diskuzi uvnitř i vně Cechu nadále formulovat jasná stanovisko k aktuálním legislativním aktivitám.

- Aktivizovat veškeré členstvo k podpoře našeho stanoviska na všech relevantních místech, u poslanců a senátorů i na relevantních místech orgánů státní správy.

- V případě potřeby angažovat profesionální právní a další odbornou pomoc pro obhajobu našich zájmů.

- Aktivně se účastnit legislativních aktivit především cestou Komory OZE.

- V případě potřeby spolupracovat se všemi ostatními spolky obhajujícími zájmy provozovatelů MVE. Především pokračovat v koordinaci postupu ve věcech legislativních tak, aby pokud možno nedocházelo k protisměrným a tak i kontraproduktivním snahám před poslanci, senátory i veškerými dotčenými orgány státní správy.

Ad 2. Popularizace a media.

- Využít a pokud možno pravidelně využívat veškeré možnosti ze strany všech členů Cechu k popularizaci Malých vodních elektráren především v celostátních médiích.

- Stále aktuálně provozovat webové stránky Cechu.

- Spolupracovat na zlepšení mediálního obrazu MVE se všemi spolky a organizacemi sdružujícími Obnovitelné zdroje energie, zvláště pak s Komorou OZE. Zajistit důslednou ochranu našich zájmů v rámci veškerých „komorových“ mediálních výstupů.

- Bránit se neférovým útokům především ze strany rybářských spolků a spolků zastupujících rekreační plavbu.

Ad 3. Prodej elektřiny.

- Vyhledávat a projednávat možnosti maximalizace realizačních cen za vyrobenou elektrickou energii.

- Trvale projednávat co nejrychlejší zapojení nových členů Cechu do nejlepších podmínek prodeje vyrobené energie platných pro stávající členy.

Ad 4. Výstavba a provoz – metodika a poradenství.

- Metodickou podporu zajišťovat především udržováním stálé možnosti široké internetové diskuze prostřednictvím emailové komunikace.

- Pomoc a podporu realizovat i postupnou aktualizací a obsahovou úplností webové stránky Cechu.

- V případě potřeby minimálně zprostředkovávat kvalitní právní pomoc členům v nouzi. Zde podpora hlavně u některých požadavků podniků povodí na nadhodnocené smlouvy o věcných břemenech na pozemcích státu pod našimi objekty MVE.

Ad 5. Efektivní využití vlastní vyrobené energie.

- V internetové diskuzi a na webu zveřejňovat veškeré postřehy i zkušenosti členů Cechu s alternativami efektivního využití vyrobené energie. Účastnit se aktivit Komory OZE v těchto oblastech a vyhledávat zde příležitosti pro využití energie vyrobené v našich MVE. (Jako příklad lze uvést snahy o podporu „čisté“ elektromobility.)

Ke splnění uvedených cílů bude výbor Cechu zajišťovat veškeré činnosti spojené s jeho řádným fungováním (úhrady výdajů, výběr příspěvků, nezbytné účetnictví a výkaznictví) a veškeré činnosti dané stanovami směřující k udržování členské základny.

Za výbor Cechu

Ing. Vladimír Zachoval, Miroslav Tůma, Daniel Grössl-Halík, Jakub Helus

10. února 2020


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>