Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2019.

Ke konci roku 2019 bylo v Cechu MVE registrováno 199 členů. V Cechu MVE bylo ke konci roku 2019 sdruženo 275 výroben MVE o celkovém výkonu 75 MW a roční výrobě 307 GWh elektrické modré energie. Naše výroba ušetří vypuštění cca 150 tis.tun CO2 do ovzduší.

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni prostřednictvím e-mailové komunikace a webových stránek.

Zástupci Cechu MVE se během roku 2019 věnovali především těmto základním problémům provozu MVE:

- délka provozní podpory především pro MVE uvedené do provozu před 1. 1. 2006,

- připravované kontroly tak zvané překompenzace, jinými slovy nalezení cesty k udržení stávajících podmínek, nebo podmínek stávajícím se podobajících a to v oblasti provozní podpory – její výše i formy,

- jednání s obchodníkem silové energie EON a dalšími potenciálními odběrateli námi vyrobené elektřiny, které vyústilo k doporučení přechodu členů Cechu k obchodníkovi ze skupiny České Spořitelny (Energie ČS, a.s.). Detaily stávajícího smluvního vztahu. Projednání smluvního modelu na rok 2020 a případné další.

Dále se vedení Cechu soustředilo na podporu Komory OZE ve všech koncepčních krocích vedoucích k posílení role OZE v ČR a především k odvrácení všech legislativních hrozeb pro naše podnikání. Tyto hrozby jsou především v připravovaných novelách zákona 165/2012 o POZE, v novele Energetického zákona a novele Vodního zákona.

Při hledání možností pro prodloužení provozní podpory pro MVE uvedené do provozu před 1.1.2006 jsme včas identifikovali neprůchodnost legislativních řešení a všem členům, kterých se to týká jsme museli doporučit realizaci rekonstrukce dle stávajících pravidel.

S tím souvisela výrazná aktivita členů vedení Cechu vedoucí k prosazení stávajících pravidel pro připojení rekonstruovaných MVE zpět do distribuční sítě. Tato aktivita je v současné době úspěšně dokončována a zabrání snahám distribučních firem prosadit pro tyto MVE, u kterých se rekonstrukcí nemění instalovaný výkon, uplatnění nových PPDS.

Stálou pozornost jsme věnovali i spolupráci mezi spolky, které zájmy provozovatelů MVE zastupují. V současné době je společnou snahou neměnit v novelizovaném Vodním zákoně § 12. Zde se novelou snaží zástupci MŽp významně pootevřít dveře k možným úpravám našich stávajících vodoprávních rozhodnutí.

Aktuálně jsou nejvážnějšími tématy:

- dosažení pokud možno přijatelných podmínek pro kontroly překompenzace,

- udržení stávajících podmínek pro naše podnikání v oblasti vodoprávní,

- prosazení přijatelného přístupu distribučních společností při připojování rekonstruovaných MVE,

- dosažení co možná nejpříznivějšího přístupu státu k hospodaření se státními pozemky v tocích řek a potoků a jejich bezprostřední blízkosti,

- vyjednání maximálně příznivých cen i dalších podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE sdružených v Cechu,

- nalezení možností pro rozvoj čisté elektromobility. Zde jak v oblasti investičních dotací a podmínek jejich poskytování, tak i například v možnosti nezapočítávat energii vyrobenou v MVE a spotřebovanou napájením elektromobilů do 20% hranice pro zařazení výrobny do 2. kategorie

Miroslav Tůma

Ing. Vladimír Zachoval

Daniel Grössl-Halík

Jakub Helus

10. února 2020


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>