Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2017.

Návrh koncepce sdružení a jeho cílů pro rok 2017.

Dle stanov jsou cíle činnosti sdružení následující:

 1. Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu.
 2. Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních elektráren.
 3. Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie pro členy sdružení.
 4. Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny.
 5. Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny.

   

  V jednotlivých oblastech by měl Cech v tomto roce pokračovat v aktivitě a zvládnout následující:

  Ad 1. Legislativa: Cíle jsou stejné, jako v minulých letech. Nejnovější výzvy jsou:

  1. Všestranně podporovat aktivity Komory OZE, které vedou k ochraně zájmů provozovatelů MVE jak na evropské tak i na národní úrovni.
  2. Doplacení provozní podpory (zelený bonus, resp. výkupní cena) pro MVE rekonstruované v období od října 2013 do konce roku 2015 a pro nové instalace připojované po 1.1.2016. Podpora hladkého průchodu příslušného zákona.
  3. Pokud možno eliminovat nesmyslné kontroly „překompenzace“ u jednotlivých MVE.
  4. Odolat tlakům MZe na zpoplatnění využití povrchových vod a zamezit likvidačním praktikám podniků povodí ve věci pronájmů a věcných břemen na pozemcích státu (plány povodí, novela vodního zákona, …), pokusit se do novely vodního zákona prosadit povinnost vlastníků pozemků strpět naše stavby na svých pozemcích (typicky soukromá MVE na pozemcích povodí) za jednorázový poplatek.
  5. Chránit zájmy provozovatelů MVE při novelizacích stávajících vyhlášek a nových předpisech v oblasti zůstatkových průtoků.
  6. Pokusit se dosáhnout takových legislativních opatření, která zajistí provozní podporu všem MVE (bez rozdílu termínu připojení) na dobu 30 let.

    

   K tomu:

 • Po široké diskuzi uvnitř i vně Cechu nadále formulovat jasná stanovisko k aktuálním legislativním aktivitám.
 • Aktivizovat veškeré členstvo k podpoře našeho stanoviska na všech relevantních místech, především u poslanců a senátorů.
 • V případě potřeby angažovat profesionální právní a lobistickou pomoc pro obhajobu našich zájmů.
 • Pokračovat v představování Cechu a jeho cílů činnosti ve všech relevantních státních úřadech i souvisejících nevládních organizacích .

   

   

 • Aktivně se účastnit legislativních aktivit organizovaných Komorou OZE.
 • V případě potřeby spolupracovat se všemi ostatními spolky obhajujícími zájmy provozovatelů MVE (např. sdružovat finanční prostředky na zajištění právní pomoci v legislativním procesu).

 

Ad 2. Popularizace a media.

 • Využít a pokud možno pravidelně využívat veškeré možnosti ze strany všech členů Cechu k popularizaci Malých vodních elektráren především v celostátních médiích.
 • Aktuálně provozovat webové stránky Cechu.
 • Spolupracovat na zlepšení mediálního obrazu MVE se všemi spolky a organizacemi sdružujícími Obnovitelné zdroje energie, zvláště pak s Komorou OZE. Zajistit ochranu zájmu provozovatelů MVE v rámci „komorových“ mediálních výstupů.

 

Ad 3. Prodej elektřiny.

 • I přes uzavření tříletých smluv pro roky 2016, 2017 a 2018 neustále vyhledávat a projednávat možnosti maximalizace realizačních cen za vyrobenou elektrickou energii a to jak se stávajícím partnerem (E. ON Energie, a.s.), tak i s alternativními možnostmi.
 • Trvale projednávat co nejrychlejší zapojení nových členů Cechu do nejlepších podmínek prodeje vyrobené energie platných pro stávající členy.

 

Ad 4. Výstavba a provoz – metodika a poradenství.

 • Metodickou podporu zajišťovat především udržováním stálé možnosti široké internetové diskuze prostřednictvím emailové komunikace.
 • Pomoc a podporu realizovat i postupnou aktualizací a obsahovou úplností webové stránky Cechu.
 • V případě potřeby minimálně zprostředkovávat kvalitní právní pomoc členům v nouzi.

 

Ad 5. Efektivní využití vlastní vyrobené energie.

 • V internetové diskuzi a na webu zveřejňovat veškeré postřehy i zkušenosti členů Cech s alternativami efektivního využití vyrobené energie.

 Ke splnění uvedených cílů bude výbor Cechu zajišťovat veškeré činnosti spojené s jeho řádným fungováním (úhrady výdajů, výběr příspěvků, nezbytné účetnictví a výkaznictví) a veškeré činnosti dané stanovami směřující k udržování členské základny.

 Za výbor Cechu

Ing. Vladimír Zachoval, Miroslav Tůma

 8. února 2017


Napsat komentář

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>